Adresas

Trakų 1/26
tel./faks. 274 49 26

Darbo valandos

I-IV

900 - 1745

V

900 - 1630

Išeiginės

VI-VII

Darbuotojos

Vedėja
     Eugenija Norvilienė
Jaunesnioji vadybininkė  
     Laimutė Zakaržauskienė

 
   

 

El. paštas

knygynas@vgtu.lt

 


VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO
KNYGYNAS "TECHNIKA"


   KNYGŲ ASORTIMENTAS   LEIDYKLOS "TECHNIKA" KNYGOS

LEIDYKLOS "TECHNIKA" LEIDŽIAMOS KNYGOS
Puslapis: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
K.Jakovlevas-Mateckis.Miesto kraštovaizdžio architektūra. II tomas. Želdiniai ir jų komponavimo principai.Monografija.2-oji papildyta ir pataisyta laida.Vilnius: Technika, 2011. 300 p.
  Monografijos II tome Želdiniai ir jų komponavimo principai stengiamasi į želdinių komponavimą pažvelgti iš architektūros pozicijų, įvertinti naujausius kraštovaizdžio architektūros ir dendrologijos mokslo tyrimo ir praktikos laimėjimus.
  Monografijoje smulkiai išanalizuotos medžių, krūmų, vijoklių architektūrinės ir dekoratyvinės savybės. Remiantis autoriaus mokslinių tyrimų rezultatais, sudarytas Rytų Baltijos šalių miestų želdynams reko­menduojamų želdinių asortimento originalus iliustruotas katalogas, daug dėmesio skiriama jų kompozicijos principams nagrinėti.
  Leidinyje nagrinėjami tokie svarbūs kraštovaizdžio architektūros komponentai, kaip gėlės ir gėlynai, rožės ir rožynai, vejos ir jų augalai, dekoratyvinės žolės bei vandens augalai ir jų komponavimo principai. Remiantis autoriaus tyrimų rezultatais, sudaryti originalūs iliustruoti gėlių katalogai. Monografijoje pateikta medžiaga – tai autoriaus daugiamečių mokslinių tyrimų ir projektinės veiklos kraštovaizdžio architektūros srityje rezultatų apibendrinimas.
  Monografija skirta architektūros, kraštovaizdžio architektūros, miestotvarkos ir kraštovaizdžio dizaino sričių mokslininkams, gali būti panaudota kaip mokslinių žinių šaltinis magistrantūros ir doktorantūros studijoms, taip pat projektuotojų bei šioje srityje dirbančių praktikų darbuose.

 
V.Kutut.Paveldosaugos pastatų tvarkybos technologija.Mokomoji knyga.Vilnius: Technika, 2011. 268 p.
  Mokomojoje knygoje išnagrinėti svarbiausi paveldotvarkos darbų tikslai siekiant išsaugoti kultūros vertybes ir jų aplinką. Pateiktos paveldotvarkos darbų technologijos, padedančios pagerinti ir sustiprinti fizinę kultūros vertybių būklę, išryškinant kultūrinę paveldo objekto vertę, sudarant sąlygas ir galimybes išsaugoti ir praktiškai naudoti kultūros vertybę. Knygoje pateiktas tvarkymo darbų pagrįstumas remiantis būtinais istoriniais, archeologiniais, architektūriniais ir kitais objekto tyrimais, pasitelkiant tvarkymo ir tyrimo darbams istorines bei naujausias technologijas.
  Knyga skirta bakalaurantams ir magistrantams, studijuojantiems įvairias studijų programas.

 
A.Vaitkus, D.Čygas, A.Laurinavičius, A.Tumavičė.Automobilių kelių tiesybos medžiagos (I). Bitumai, bituminiai rišikliai ir mišiniai.Laboratorinių darbų metodikos nurodymai.Vilnius: Technika, 2011. 160 p.
  Šiame mokomajame leidinyje pateikiami automobilių kelių tiesybos medžiagų (bitumo, bituminių rišiklių ir mišinių) laboratorinių darbų metodikos nurodymai. Leidinys apima 15 bandymo metodikų. Šiuo leidiniu pradedamas Automobilių kelių tiesybos medžiagų laboratorinių darbų metodikos nurodymų trijų dalių ciklas. Leidinys skirtas VGTU Aplinkos inžinerijos ir Statybos fakultetų studentams. Knyga galės naudotis nuolatinių ir ištęstinių studijų formų studentai, studijuojantys kelių tiesybos medžiagų, medžiagotyros ir medžiagų mokslo disciplinas.

 
N.Astrauskienė, A. Jukna.Mechanics and Thermodynamics.Laboratorinių darbų metodikos nurodymai.Vilnius: Technika, 2011. 228 p.
  Mokomojoje metodinėje knygoje pateikti mechanikos ir termodinamikos labora­torinių darbų, skirtų VGTU bakalaurų nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams, studijuojantiems „Fizika 1“ kursą, aprašai bei darbų teoriniai įvadai. Teoriniai įvadai padės skaitytojams geriau suprasti studentų mokomosiose laboratorijose atliekamų eksperimentų ir jais demonstruojamų gamtos dėsnių esmę. Teorinių skyrių ir kiekvieno laboratorinio darbo aprašo pabaigoje pateiktas literatūros sąrašas, kuriame rasite informacijos išsamesnėms nagrinėjamų mokslinių temų studijoms. Studi­juojantys nurodytą papildomą literatūrą galės labiau suprasti konkretaus labora­torinio darbo metu gautus eksperimento rezultatus ir tinkamai juos interpretuoti.
  II, III ir VII skyrius su juose esančiais laboratorinių darbų aprašais bei fizinių konstantų sąvadą spaudai parengė doc. dr. Nijolė Astrauskienė, o Preface, I, IV, V skyrius, su juose esančiais laboratoriniais darbais, – prof. dr. Artūras Jukna.
  Mokomasis leidinys skirtas Fizinių mokslų studijų sričiai Gamtos mokslų krypčiai (F300 Fizika).

 
M.Leonavičius, G.Petraitis, J.Selivonec.Atsparumas cikliniam apkrovimui.Mokomoji knyga.Vilnius: Technika, 2011. 184 p.
  Leidinyje pateikiama patvarumo ir ciklinio irimo specifika ir su tuo susiję reiškiniai: plyšio atsiradimas, plitimas ir visiškas suirimas. Pateikiama fizikinė bei mechaninė nuovargio prasmė įvairiais požymiais. Pateikiami patvarumo ir atsparumo cikliniam apkrovimui skaičiavimo pavyzdžiai, taikant irimo mechanikos kriterijus.
  Leidinys reikalingas įvairių specialybių studentams, magistrantams, doktorantams ir dėstytojams, atliekantiems stipruminius skaičiavimus. Mokomoji knyga padės neakivaizdinių ir nuotolinių studijų studentams atlikti namų darbų užduotis, bus svarbi savarankiškų studijų priemonė.

 
A. Bogdanovičius.Fizikos aiškinamasis klausimynas.Mokomoji knyga.Vilnius: Technika, 2011. 120 p.
  Mokomoji knyga „Fizikos aiškinamasis klausimynas“ skirta įvairių pakopų VGTU studentų, studijuojančių bendrąją fiziką, savarankiškam darbui. Klausimynas suteikia galimybę išnagrinėti 230 fizikos klausimų ir uždavinių, susipažinti su jų sprendimo logika ir sprendiniais.

 
V.Sūdžius.Finansinių priemonių ir paslaugų rinkodara: principai ir praktika.Vadovėlis.Vilnius: Technika, 2011. 512 p.
  Vadovėlyje nagrinėjami aktualūs finansinių priemonių ir paslaugų rinkodaros klausimai, apibūdinamos rinkodaros atsiradimo prielaidos ir sąlygos, finansų rinkos ypatumai ir problemos, ypatingą dėmesį skiriant finansinių priemonių ir paslaugų savybėms atskleisti, kainodaros priemonėms ir pinigų srautų vertei nustatyti. Apibendrinti finansinių priemonių ir paslaugų rėmimo, ryšių su klientais valdymo, įvaizdžio ir strategijos formavimo principai ir praktinė veikla.
  Leidinys skirtas VGTU pirmosios pakopos Vadybos ir verslo administravimo studijų, Vadybos studijų ir Ekonomikos studijų krypčių studentams, turintiems bendrus rinkodaros ir finansų teorijos pagrindus, leidžiančius gilintis į finansinių priemonių ir paslaugų rinkodaros ypatumus, taip pat galintiems ir paskaitų metu, ir savarankiškai susieti teorinius rinkodaros ir finansų sistemos aspektus su praktinėmis veiklos galimybėmis.

 
L.Syrus, P.Baradokas, E.Michnevič.Teorinės mechanikos pagrindai.Vadovėlis.Vilnius: Technika, 2011. 348 p.
  Vadovėlyje išdėstytos klasikinės mechanikos teorijos dalys – statika, kinematika ir dinamika. Statikoje suformuluoti svarbiausi mechanikos uždaviniai, apibrėžtos pagrindinės sąvokos, išanalizuoti nagrinėjamieji objektai – jėgos, jėgų sistemos bei įvairių jėgų sistemų veikiami kūnai ir jų sistemos. Aprašyti jėgų sistemų klasifikavimo principai, išnagrinėtos ir suformuluotos šių sistemų pusiausvyros sąlygos. Pavyzdžiais parodoma, kaip teoriniai teiginiai taikomi įvairiems uždaviniams spręsti. Kinematikoje išnagrinėti judančių objektų judėjimo apibrėžimo būdai, judėjimo lygčių sudarymo principai, aprašytos judančių objektų kinematinės charakteristikos. Dinamikoje pateikta nagrinėjamų dinaminių charakteristikų klasifikacija, išnagrinėti materialiojo taško, standžiojo kūno, materialiųjų taškų sistemos ir suvaržytosios sistemos dinamikos uždavinių apibrėžimai ir jų sprendimai. Aprašytos judančių materialiųjų taškų ir mechaninės sistemos dinamikos bendrosios teoremos ir jų taikymo atvejai, pateikti standžiojo kūno dinamikos uždavinių sprendimo metodai ir bendrieji mechanikos principai.
  Teorinė mechanika – dalykas, kurio studijavimas leidžia būsimiems inžinieriams perprasti klasikinės mechanikos teorijos pagrindus, padeda suformuoti inžinerinį mąstymą, įgyti uždavinių sprendimo įgūdžių, būtinų studijuojant tokius inžinerinius dalykus, kaip medžiagų mechanika, mašinų ir mechanizmų teorija, skysčių mechanika ir kt.Vadovėlis parašytas remiantis teorinės mechanikos kurso programa, patvirtinta Vilniaus Gedimino technikos universiteto mechanikos ir statybos programų pagrindinių studijų studentams. Knyga rekomenduojama pagrindinių, vakarinių ir neakivaizdinių studijų studentams, siekiantiems savarankiškai susipažinti su teorinės mechanikos pagrindais. Atskiras vadovėlio temas galima rekomenduoti studijuojantiems specialius mechanikos klausimus magistrantūroje.

 
S.Vdovinskienė, V.Vilkevič.Modeliavimo pradmenys SolidWorks aplinkoje.Mokomoji knyga.Vilnius: Technika, 2011. 128 p.
  Mokomojoje knygoje pateikti SolidWorks kompiuterinės programos ypatumai. Leidinį sudaro du skyriai. Pirmasis skirtas pagrindinių dvimačio eskizo kūrimo ir redagavimo komandoms aprašyti, antrajame pateikiami parametrinio trimačio kompiuterinio modeliavimo pagrindai. Parodytų pavyzdžių atlikimo algoritmai leidžia geriau įsisavinti aprašytas komandas.
  Leidinys skirtas pirmojo ir antrojo kurso inžinerinių specialybių studentams, studijuojantiems inžinerinę kompiuterinę grafiką, ir visiems, besidomintiems parametriniu erdviniu modeliavimu.

 
I.Miculevičienė.Lesebuch für Bauingenieure.Ein Lese- und Übungsbuch für Deutsch als Fremdsprache.Vilnius: Technika, 2012. 140 p.
  Dieses Lese- und Übungsbuch ist für die Studenten der Fachrichtung Bauingenieurwesen sowie Umweltingenieurwesen gedacht. Das Buch macht Studenten mit dem Beruf des Ingenieurs, seiner Geschichte, seinen Aufgaben,Tätigkeitsfeldern und beruflichen Perspektiven bekannt; stellt Vilniusser technische Gediminas Universität, ihre Struktur und ihr Studiensystem vor; macht mit den Baustoffen, interessanteren Bauobjekten, Bauwerken und ihrer Entstehungsgeschichte bekannt. Im Buch sind Texte vorhanden, die Umweltschutz- und ökologische Probleme behandeln, erneuerbare Energien und ihren Gebrauch, Zukunftskonzepte auf dem Bau- und Umweltschutzgebiet vorstellen. Ein Kapitel ist für Studenten gedacht, die Feuerwehr- und Arbeitschutzingenieurwesen studieren.
  Aber das Hauptziel des Buches ist die Behandlung der Besonderheiten, die für technische Fachsprache typisch sind. Mittels der wortschatzbezogenen Übungen sollen das Fachwortschatz und bestimmte Sprachstrukturen erweitert und gefestigt werden. Das Buch kann als Hauptmaterial im DaF-Unterricht oder als Hauslektüre benutzt werden. Am Ende des Buches ist ein deutsch-litauisches Vokabelverzeichnis vorhanden.
  Ši mokomoji skaitinių ir pratybų knyga yra skirta VGTU Statybos bei Aplinkos inžinerijos fakultetų studentams. Knyga supažindina studentus su inžinieriaus profesija, jos istorija, inžinierių uždaviniais, veiklos sritimis, perspektyvomis; pristato VGTU, jo struktūrą bei studijų sistemą, supažindina su statybinėmis medžiagomis, įdomesniais statiniais bei jų atsiradimo istorija; pagrindinėmis aplinkosaugos problemomis, atsinaujinančios energijos šaltiniais bei jų panaudojimo galimybėmis, ateities perspektyvomis statybos ir aplinkosaugos srityse. Vienas knygos skyrius skirtas priešgaisrinę bei darbo saugą studijuojantiems studentams.
  Skaitant tekstus ir atliekant su jais susijusias užduotis mokomasi dalykinės kalbos bei specialios terminologijos, įtvirtinamas naujas žodynas bei kalbinės struktūros. Knyga gali būti naudojama tiek kaip pagrindinė mokomoji medžiaga, papildant ją gramatinėmis užduotimis, tiek namų skaitymui, tiek ir nuotolinių studijų studentams, besimokantiems savarankiškai. Knygos pabaigoje pateikiamas žodynėlis.

 
J.Moskvina, L.Okunevičiūtė-Neverauskienė.Aktyvi darbo rinkos politika: teorija ir praktika.Monografija.Vilnius: Technika, 2011. 256 p.
  Monografijoje nagrinėjami aktualūs teoriniai aktyvios darbo rinkos politikos priemonių kūrimo ir įgyvendinimo klausimai. Leidinyje pristatomi aktyvios darbo rinkos politikos vertinimo metodologiniai klausimai, atskleidžiama Lietuvoje taikomų šios politikos priemonių specifika. Remiantis teorine ir autorių atliktų specialių tyrimų rezultatų analize, vertinamas šių priemonių efektyvumas.
  Monografija yra tarpdisciplininio pobūdžio, autorių atliktus tyrimus galima priskirti ekonomikos, sociologijos ir vadybos krypčiai. Leidinyje pateikta aktyvios darbo rinkos politikos analizė ir vertinimai yra aktualūs ne tik akademiniame kontekste, bet reikšmingi ir socialinės bei darbo rinkos politikos kūrėjams ir įgyvendintojams. Monografijoje pateikti duomenys, teorinės ir praktinės įžvalgos gali būti naudingos vadovams ir specialistams, formuojantiems ir įgyvendinantiems socialinę ir užimtumo politiką, bei padėti jiems priimti pagrįstus sprendimus dėl tinkamų aktyvios darbo rinkos politikos priemonių efektyvumo vertinimo kriterijų, formulavimo principų, metodų ir procedūrų pasirinkimo.

 
J.Kleiza.Integralinės lygtys. Mokomoji knyga.Vilnius: Technika, 2011. 160 p.
  Mokomoji knyga „Integralinės lygtys“ skiriama VGTU technomatematikos specialybės bakalaurantams, studijuojantiems to paties pavadinimo dalyką septintame semestre.
  Knygoje nagrinėjama Fredholmo antrosios rūšies integralinių lygčių teorija L2 funkcijų klasėje ir artutiniai tokių lygčių sprendimo būdai. Trumpai aptariamos pirmosios rūšies lygtys ir nekorektiški jų sprendimo uždaviniai. Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikti uždaviniai.
  Šia mokomąja priemone gebės naudotis kiekvienas, susipažinęs su matematikos kursu, skaitomu aukštosiose technikos mokyklose, ir funkcinės analizės pradmenimis.

 
B.Čėsna, L.Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė, A.Jakubavičius.Moksliniai tyrimai ir inovacijos inžinerijoje. Vadovėlis.Vilnius: Technika, 2011. 240 p.
  Vadovėlyje pateikta teorinių žinių apie mokslinių tyrimų raidą, įvairovę, mokslo pažinimo lygius, mokslo klasifikaciją, mokslinių tiriamųjų darbų organizavimą, planavimą, paklaidų analizę, inovacijų politiką. Ugdomi gebėjimai taikyti teorines žinias praktinėje veikloje rengiant darbus magistro ar daktaro laipsniui įgyti. Supažindinama su publikacijų rengimo, inovacijų finansavimo galimybėmis bei intelektinės nuosavybės apsauga ir valdymu.
  Leidinys skirtas VGTU Aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos (T004) bei Energetikos ir termoinžinerijos (T006) technologijos srities mokslo krypčių antrosios pakopos studijų studentams bei doktorantams.

 
M.Burinskienė, K.Jakovlevas-Mateckis, V.Adomavičius, P.Juškevičius, A.Klibavičius, B.Narbutis, G.Paliulis, A.Rimkus, J.Šliogeris, Z.Paulauskienė, V.Kvedaras. Miestotvarka. Vadovėlis.2-asis papildytas ir pataisytas leidimas.Vilnius: Technika, 2011. 476 p.
  Vadovėlyje pateikiami miesto aplinkos sisteminio formavimo principai. Supažindinama su visų miesto inžinerinių problemų kompleksu ir jų sprendimo metodais, gamtinių sąlygų įvertinimu, reljefo projektavimo metodais, atmosferinio, gruntinio vandens nuleidimo sistemomis bei kitais pagrindiniais miesto tvarkymo klausimais. Aiškinami gatvių, sankryžų projektavimo metodai. Išsamiai išnagrinėtas gatvių, sankryžų bei tarpmagistralinių teritorijų aukščių plano sudarymas, paviršinio vandens nuleidimo sistemos įrengimo miestuose principai bei tipai, teritorijų, turinčių aukštą gruntinį vandens lygį, diegimo metodika. Analizuojamas požeminės erdvės naudojimas inžinerinėms komunikacijoms tiesti. Knygoje parodyta susisiekimo komunikacijų ir erdvių reikmė bei paskirtis. Pateiktas motorizuotojo eismo gatvių tinklas, jo kategorijos, pagrindiniai techniniai parametrai. Aprašomas pėsčiųjų ir dviratininkų eismo komunikacijų tinklas, ramaus eismo ir pėsčiųjų zonos. Aptariami šiuolaikiniai eismo reguliavimo ir valdymo metodai miestuose. Siūlomos techninės eismo reguliavimo priemonės, jų naudojimo galimybės. Aprašomos eismo avaringumo priežastys miestuose, pagrindinės avarijų mažinimo priemonės. Aptariama aktuali miestų transporto problema – automobilių laikymas miestuose, pats automobilių statymas (dinamika, trukmė, stovėjimo vietų poreikio nustatymas). Vadovėlyje didelis dėmesys skiriamas miesto želdynų sistemoms, apžvelgiama jų urbanistinė reikšmė ir pagrindinės funkcijos. Pateikiami miesto želdynų sisteminio kūrimo principai, klasifikacija ir normos bei želdynų sistemos pagrindiniai elementai ir projektavimo tvarka. Vadovėlyje dėstomi miesto gatvių priežiūros ir remonto klausimai. Daug rašoma apie miesto inžinerinę infrastruktūrą, požeminių tinklų klasifikaciją, analizuojami vandentiekio, nuotakynų, centralizuotų šilumos tiekimo, dujotiekio, elektrokomunikacijų tinklai, jų projektavimas bei normos, įrengimo principai.
  Vadovėlis skiriamas civilinės ir miestų inžinerijos specialybių studentams. Be to, juo galės naudotis architektūros, kraštovaizdžio architektūros, kraštotvarkos ir statybos specialybių studentai.

 
B.Melnikas, E.Chlivickas, T.Razauskas, V.Pipirienė.Europos Sąjunga: plėtros procesai.Vadovėlis.Vilnius: Technika, 2011. 276 p.
  Vadovėlis skirtas Europos Sąjungos bei jos ekonomikos ir politikos studijoms. Jame siekiama atskleisti tokios tematikos studijų ir mokslinių tyrimų vaidmenį, reikšmingumą ir prioritetus, parodyti Europos Sąjungos kaip tarptautinės tarpvalstybinės organizacijos veiklos įvairiapusiškumą ir sudėtingumą, valdymo ir susireguliavimo procesų ypatumus, atskleisti socialinės ekonominės raidos Europos Sąjungoje problemas bei jų sprendimo galimybes, žinių visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimo bei sklaidos perspektyvas, taip pat poreikius tobulinti viešąjį administravimą. Vadovėlis suteikia kompleksinių žinių apie Europos Sąjungą, jos plėtrą ir tolesnės raidos perspektyvas.
  Vadovėlis skirtas universitetinėms vadybinio, ekonominio, inžinerinio profilio, taip pat kitoms pagrindinių ir magistro studijų programoms.

 
Puslapis: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34