Adresas

Trakų 1/26
tel./faks. 274 49 26

Darbo valandos

I-IV

930 - 18

V

930 - 17

Pietų pertrauka

13 - 1330

Išeiginės

VI-VII

Darbuotojos

Vedėja
     Eugenija Norvilienė
Vadybininkė  
     Laimutė Zakaržauskienė

 
   

 

El. paštas

knygynas@vgtu.lt

 


VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO
KNYGYNAS "TECHNIKA"


   KNYGŲ ASORTIMENTAS   LEIDYKLOS "TECHNIKA" KNYGOS

LEIDYKLOS "TECHNIKA" LEIDŽIAMOS KNYGOS
Puslapis: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A.Samalavičius.Architektūros kritika.Mokomoji knyga.Vilnius: Technika, 2010. 116p.
  Mokomojoje knygoje pateikiama architektūros kritikos samprata, analizuojama jos specifikos, išryškinamos sąsajos su meno kritika, aiškinami esminiai principai, kritiko veiklos ypatumai.Aptariama architektūros kritikos reikšmė ir vaidmuo visuomenės gyvenime, kritikos diskursų paskirtis bei kritiko kompetencija.Apibūdinamas esė žanras ir pateikiamos nuorodos, kaip rengti architektūros kritikos esė, kokių klaidų derėtų vengti.Pateikiami skirtingo pobūdžio architektūros kritikos tekstai analizei.
  Mokomoji knyga skiriama Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakulteto studijų programos studentams(magistrantams), kurie mokosi architektūros kritikos dalyko. Knyga gali būti naudinga ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams.

 
L.Okunevičiūtė Neverauskienė, V.Česnuitytė. Socialiai pažeidžiamos grupės darbo rinkoje:samprata, vertinimas, integracija.:mokomoji knyga.Vilnius: Technika, 2009. 190 p.
  Mokomosios knygos"Socialiai pažeidžiamos grupės darbo rinkoje:samprata, vertinimas, integracija" tikslas- supažindinti aukštųjų mokyklų studentus su darbo rinkos segmento - socialiai pažeidžiamų grupių integracijos į darbo rinkų tema. Pateikiamas platus spektras potemių: pagrindinių sąvokų apibėžtys, genezė ir aiškinimas, matavimo rodikliai ir jų taikymo metodika, socialinių problemų gerosios praktikos pavyzdžiai.Iš kitų leidinių analogiška tematika ši knyga išsiskiria tarpdisciplininių turiniu: socialiai pažeidžiamų grupų ryšių su darbo rinka problematika pristatoma ekonomikos, sociologjios ir socialinės politikos požiūriu.
  Kadangi mokomosios knygos turinys yra tarpdisciplininis, tikimasi, kad naudingų žinių joje atras studijuojantieji ekonomikos, sociologijos, vadybos ir admonistravimo, socialinio darbo ir socialinės politikos bei kitas studijų programas.

 
A.Bogdanivičius.Fizikos pagrindai inžinerijoje. 1 dalis.Vadovėlis.Vilnius: Technika, 2010. 340 p.
  Vadovėlis skirtas techninių specialybių studentams.Pirmojoje vadovėlio dalyje dėstoma mechanika, mechaniniai svyravimai ir bangos, molekulinė fizika ir termodinamika, elektrostatika ir nuolatinė elektros srovė.Plačiau aiškinami klausimai, susiję su inžinerija. Vadovėlyje pateikta per 130 uždavinių, susijusių su inžinerinėmis disciplinomis, darbo sauga, gamtos bei technikos vyksmais.Pavyzdžių tikslas- parodyti taikomąjį fizikos pobūdį ir padėti studentams lavinti fizikinį mąstymą nagrinėjant inžinerijos klausimus.Teorinėje dalyje ir sprendžiant uždavinius taikomos parasčiausios diferencijavimo bei integravimo formulės, nes pirmajame semestre studentai tik susipažįsta su aukštąja matematika.Pagrindinėje vadovėlio dalyje lentelėmis ir grafikais pateiktos kai kurių medžiagų mechaninės, šiluminės, energetinės, elektrinės savybės.Dalykinė rodyklė ir priedai- paranki galimybė naudotis vadovėliu kaip trumpu fizikinių dydžių apibrėžimų, fizikinių konstantų, dydžių žymenų bei dimensijų žinynu.

 
L.Kitkauskienė, N.Kitkauskas.Anglų–lietuvių kalbų aiškinamasis architektūros žodynas. English–Lithuanian Explanatory Dictionary of Architecture.Žodynas.2-oji pataisyta ir papildyta laida. Vilnius: Technika,2009. 256 p.
  Žodyne pateikiama daugiau kaip 3 tūkstančiai architektūros ir su ja susijusių sričių – dailės, statybos – terminų anglų kalba. Nurodomi jų atitikmenys lietuvių kalba. Terminas trumpai paaiškinamas: iliustracijos patikslina, įtvirtina jo reikšmę.
  Skiriama studentams ir visiems, kurie domisi architektūra.

 
A.Kaulakienė,A.Petrėtienė,L.Rutkienė,R.Žukienė.Kalbininkų patarimai studentams:teorija ir praktika.Mokomoji knyga.3-ioji pataisyta ir papildyta laida.Vilnius: Technika, 2010. 162p.
  Leidinyje abėcėliniu patarimų pateikimo principu nurodoma nemaža specialybės terminų ir vietovardžių kirčiavimo, pagrindinių gramatinių formų ir sintaksinių konstrukcijų norminės vartosenos, terminų taisyklingos darybos, pagrindinių matavimo vienetų simbolių, kompiuterijos terminų raidinių santrumpų, grafinių žodžių sutrumpinimų ir dalykinių raštų pavyzdžių.
  Leidinys skirtas VGTU studentams, studijuojantiems specialybės kalbos kursą. Juo galės pasinaudoti ir universiteto dėstytojai, ir šiaip technikos mokslų specialistai, kuriems rūpi jų specialybės kalba.

 
E.Dagienė, M.Meilūnas.Diferencialinis skaičiavimas.Mokomoji knyga.Vilnius:Technika,2010. 136 p.
  Knygoje pateikiama medžiaga atitinka Vilniaus Gedimino technikos universitete patvirtinto paskaitų modulio Matematika 1 dalį, numatytą ribų teorijai ir diferencialiniam skaičiavimui. Leidinyje taip pat nuodugniau nagrinėjamos mokyklinio matematikos kurso sąvokos. Be pagrindinės medžiagos, kurią paprastai spėjama išdėstyti per paskaitoms skirtą laiką, pateikiama išsamių teiginių įrodymų, papildomų pavyzdžių bei uždavinių savarankiškam darbui.
  Mokomoji knyga skiriama aukštųjų technikos mokyklų pirmojo kurso studentams.

 
B.Spruogis, V.Turla, A.Jakštas, M.Bogdevičius, P.Hantel.Sukamojo judesio perdavimo ir stabilizavimo priemonių teorija ir taikymas.Monografija.Vilnius: Technika,2009. 479 p.
  Monografijoje dėstoma apie naujas sukamojo judesio perdavimo ir stabilizavimo priemones (SJPSP). Joms priskiriamos tampriosios išcentrinės movos bei sukamųjų virpesių slopintuvai.
  Autoriai sukūrė apie 200 naujo tipo SJPSP konstrukcinių schemų. Įgyta autorinės teisės ir JAV, Anglijos bei Vokietijos patentai. Autoriai sukurtąsias SJPSP klasifikuoja. SJPSP dinaminės savybės ištirtos teoriškai ir eksperimentiškai laboratorinėmis bei gamybos sąlygomis.
  Teoriškai tiriant SJPSP dinamines savybes sudaryti dinaminiai ir matematiniai modeliai. Teoriniai tyrimai atlikti analiziniais, analiziniais-skaitiniais bei skaitiniais metodais. Rotorinės sistemos su SJPSP dinamika sprendžiama baigtinių elementų metodu (BEM).
  Pateikti eksperimentinio tyrimo metodai ir priemonės, aprašyta originalūs daugiafunkciniai universalūs SJPSP (movų) dinaminių bandymų stendai. Jie gali būti naudojami transporto mašinų aparatūrai, transmisijoms, mechaninių sistemų bei jungiamųjų elementų dinaminiams bandymams.
  Dalis eksperimentų atlikta Vokietijos Reino Vestfalijos aukštojoje technikos mokykloje bendradarbiaujant su Vokietijos mokslininkais. 4 leidinio skyrius iš dalies parašytas šios mokyklos auklėtinio dr. inž. Peter Hantel.
  Knyga skirta inžinieriams, aukštųjų mokyklų mechaninio profilio magistrantams ir doktorantams, pavarų specialistams.

 
A.Endriukaitytė, J.Parasonis, R.Bliūdžius.Pastatų atitvarų apšiltinimas akmens vata.Mokslo knyga.Vilnius: Technika, 2009. 164 p.
  Dideli energijos poreikiai, augančios jos sąnaudos ir neatsinaujinančių gamtinių resursų ribotumas reikalauja ne tik ieškoti naujų medžiagų, konstrukcinių ir kitų inžinerinių sprendinių, taip pat galimybių plačiau naudoti atsinaujinančius resursus pastatams šildyti, bet ir didinti termoizoliacinių medžiagų naudojimo efektyvumą.
  Mokslo knygoje atliktas plačiai naudojamos ne tik mūsų šalyje, bet ir kitose šalyse termoizoliacinės medžiagos – akmens vatos – kompleksinis elgsenos tyrimas. Išnagrinėti naudojami atitinkami konstrukciniai pastatų sienų sprendiniai, aplinkos poveikių įtaka akmens vatos gaminių ir atitvarų su akmens vata savybėms. Atlikta įvairių šalių norminių dokumentų reikalavimų šilumos perdavimui įvertinti palyginamoji analizė.
  Pateikti mokslo knygos autorių atliktų aplinkos poveikių (aplinkos temperatūros, santykinio oro ir atitvaros konstrukcijos drėgnio, konvekcijos) akmens vatos termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimui įvertinti skaitinių ir laboratorinių eksperimentinių tyrimų rezultatai. Jais remiantis autorių patikslinta pastatų sienoms apšiltinti naudojamų termoizoliacinių medžiagų projektinių šilumos laidumo koeficiento verčių nustatymo metodika.
  Paskutiniame skyriuje nagrinėjamos energinių išteklių, skirtų gyvenamiesiems namams šildyti, mažinimo galimybės. Atlikti vienbučio gyvenamojo namo dviejų variantų (namo su atitvaromis, kurių termodinaminės charakteristikos atitinka normų reikalavimus; mažai energijos vartojančio namo su šiluminių savybių atitvaromis) nuostolių per atitvaras ir bendro energijos poreikio palyginamieji skaičiavimai.
  Leidinys skirtas statybos projektavimo, gamybos ir mokslo darbuotojams, gali būti naudingas statybos inžinerijos bakalaurų, magistrų ir daktarų studijoms.

 
S.Vaikasas.Nemuno žemupio potvynių tėkmių ir nešmenų dinamikos modeliavimas.Monografija.Vilnius: Technika, 2009. 248 p.
  Monografijoje nagrinėjami Nemuno žemupio potvynių, nešmenų ir teršalų sklaidos modeliavimo teoriniai ir praktiniai klausimai. Aptarta hidraulinio matematinio ir hibridinio atvirų vagų modeliavimo praktika ir laboratoriniai tyrimų metodai. Remiantis eksperimentinių tyrimų rezultatais, išanalizuoti Nemuno žemupio užliejimo procesai, pateiktos vagos persiformavimo prognozės. Monografijoje taip pat aprašyti Nemuno deltos skendinčiųjų nešmenų dinamikos matematinio modeliavimo rezultatai, parodyta periodiškai užliejamų Nemuno pievų įtaka Kuršių marių ir Baltijos jūros vandens švarumui. Pateikti vandens tėkmių turbulentinių fluktuacijų ir teršalų susimaišymo hidraulinio modeliavimo rezultatai. Monografijos išskirtinumas yra nustatyti upių potvynio tėkmių hibridinio modeliavimo dėsningumai.
  Knyga skirta mokslininkams, aplinkos apsaugos specialistams ir gamybininkams. Ji, kaip mokslo žinių šaltinis, gali būti pasitelkiama doktorantūros ir magistrantūros studijoms.

 
A.Novickas.Atminties įprasminimas miesto aikštėje: nuo paminklo iki patirčių erdvės:mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2010. 80 p.
  Knygoje nagrinėjama dviejų erdvinio meno šakų - architektūros ir skulptūros - sąveika miesto aikštėje. dėmesys suteikiamas į paminklus, memorialinę paskirtį turinčius menų sąveikos objektus. Atskleidžiami paminklų statymo miestų aikštėse raidos dėsningumai, memorialinių objektų vieta visuomeninių erdvių formavimo procesuose, jų formos ir turinio ryšys su sociokultūriniu kontekstu. Studijoje įvairiais pjūviais nagrinėjami iškiliausi skirtingų laikotarpių Lietuvos ir kitų šalių paminklų pavyzdžiai laikantis nuostatos, kad atminties įprasminimo pavidalus galima perprasti tik išplėstiniame Vakarų miestų tradicijos kontekste.
  Studija leidžia giliau ir plačiau suvokti atminties įprasminimo fenomeną, teikia teorines prielaidas architektų ir skulptorių, kitų šakų menininkų tarpusavio supratimo ir sąveikos ugdymo problemai spręsti.
  Mokomoji knyga yra skirta studijuojantiems architektūrą, skulptūrą ir visiems, besidomintiems visuomeninių miesto erdvių formavimo ir istorinės atminties įprasminimo jose teorija bei praktika.

 
Jūratė Jurevičienė.Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga:mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2010. 116 p.
  Knyga sudaryta kaip aiškinamasis žodynas, remiantis Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos šalių kultūros paveldo apsaugos ir gretimų jai sričių teisės dokumentais, naujausiais literatūros šaltiniais, tyrimų, naujausia kultūros vertybių tvarkybos projektų bei apsaugos programų medžiaga. Pateikiamos svarbiausios nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos sąvokos. Leidinys priklauso humanitarinių mokslų srities menotyros krypčiai.
  Knyga skirta architektūros ir statybos specialybių magistrantūros ir pagrindinių studijų studentams. Taip pat ja gali naudotis ir kitų aukštųjų mokyklų architektūros ir kitų specialybių studentai.

 
E.Petraitis.Skaitinis modeliavimas aplinkos apsaugoje:mokomoji knyga.Vilnius: Technika, 2010. 162 p.
  Leidinyje nagrinėjama skaitinio modeliavimo programinių paketų taikymas aplinkos apsaugoje. Supažindinama su matematinėmis lygtimis modeliavimo uždaviniuose, aptariamos įvairios modeliavimo programos, jų paskirtis, modelio sudarymo būdai ir pavyzdžiai.
  Mokomoji knyga skirta technikos universitetų pagrindinių studijų studentams, magistrantams, inžinieriams, dirbantiems aplinkos procesų bei teršiančių medžiagų sklidimo modeliavimo ir vertinimo srityje, kaip šių procesų matematinio modeliavimo ir prognozavimo įvadas.

 
L.Liudvinavičius, L.P.Lingaitis, S.Dailydka.Traukos riedmenų elektros pavaros ir jų valdymas.Vilnius: Technika, 2010. 320 p.
  Vadovėlyje nagrinėjamos traukos riedmenų elektros pavaros, naudojamos ne tik įvairių sandarų lokomotyvuose, bet ir laivuose, metro, tramvajuose, troleibusuose, didelės galios automobiliuose( šie naudojami įvairių frakcijų uolienoms ar rūdai gabenti karjeruose). Kartu su tradicinėmis pateikiamos ir naujos kartos lokomotyvų elektros pavaros, jų sandara, charakteristikos, valdymo būdai, pagrindinių terminų apibrėžtys bei jų atitikmenys anglų ir kitomis kalbomis.
  Vadovėlis skirtas VGTU Transporto inžinerijos fakulteto studentams. juo galės naudotis ir kitų aukštųjų mokyklų studentai, gilinantys žinias elektros pavarų ir jų valdymo srityje.Jis bus naudingas geležinkelio transporto riedmenų eksploatacijos bei remonto specialistams.

 
I.Belovas, M.Meilūnas, O.Suboč, V.Starikovičius, G.Šilko.Specialieji matematinės analizės skyriai:Mokomoji knyga.Vilnius: Technika,
  Mokomojoje knygoje „Specialieji matematinės analizės skyriai“ pateikta medžiaga, atitinkanti Vilniaus Gedimino technikos universiteto technomatematikos, inžinerinės informatikos, automatikos, telekomunikacijų inžinerijos studijų programų antrajame ir trečiajame bakalauro studijų semestruose dėstomą kursą.
  Knygą sudaro penki skyriai: Kompleksinio kintamojo funkcijų teorija, Furjė eilutės ir Furjė integralai, Operacinis skaičiavimas, Lauko teorijos elementai bei Uždavinių ir jų sprendimų naudojant Maple pavyzdžiai. Akcentuojamos pagrindinės šių matematinės analizės skyrių sąvokos, daugelis teoremų ir lemų pateikiamos su įrodymais. Teorinė dalis yra iliustruota daugeliu pavyzdžių su brėžiniais ir paaiškinimais. Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiama papildomų uždavinių savarankiškam mokymuisi.
  Leidinys skirtas VGTU technomatematikos, inžinerinės informatikos, automatikos, telekomunikacijų inžinerijos studijų krypčių studentams, taip pat gali būti naudingas ir studijuojantiems kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose.

 
D.Treigienė.Investicijos:mokomoji knyga.Vilnius: Technika, 2010.78 p.
  Knygoje pagrindinis dėmesys skiriamas įmonės kapitalo investicijų analizei, supažindinama su investicinių sprendimų priėmimo principais ir tradiciniais kapitalo investicijų efektyvumo vertinimo metodais.nagrinėjami dažniausiai įmonių praktikoje naudojami vidiniai ir išoriniai investicinių projektų finansavimo šaltiniai.Aptariami įmonei reikaloingo ilgalaikio ir trumpalaikio finansavimo tinkamų būdų parinkimo klausimai, pristatomos praktinės finansavimo galimybės ir įmonėms taikomi reikalavimai Lietuvoje.
  Mokomoji knyga skirta Pramonės inžinerijos ir vadybos magistrantūros studijų programos Investicijų vadybos moduliui.Šia knyga taip pat gali naudotis ir kiti ekonomikos bei vadybos dalykus besimokantys studentai.

 
Puslapis: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32