Adresas

Trakų 1/26
tel./faks. 274 49 26

Darbo valandos

I-IV

930 - 18

V

930 - 17

Pietų pertrauka

13 - 1330

Išeiginės

VI-VII

Darbuotojos

Vedėja
     Eugenija Norvilienė
Vadybininkė  
     Laimutė Zakaržauskienė

 
   

 

El. paštas

knygynas@vgtu.lt

 


VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO
KNYGYNAS "TECHNIKA"


   KNYGŲ ASORTIMENTAS   LEIDYKLOS "TECHNIKA" KNYGOS

LEIDYKLOS "TECHNIKA" LEIDŽIAMOS KNYGOS
Puslapis: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
J.Atkočiūnas,J.Nagevičius.Tamprumo teorijos pagrindai. Vadovėlis. Vilnius: Technika, 2004. 528 p.iliustr.Sena kaina: 21,91 Lt Nauja kaina: 10,80 Lt
  Knygoje pateikiamos klasikinės tamprumo teorijos pagrindinės lygtys ir priklausomybės, variacinės uždavinių formuluotės, plokštuminis uždavinys, lenkiamų plokščių ir kevalų teorija, uždavinių sprendimo pavyzdžiai.
  Įvadą, I dalį ir II dalies 7, 8 ir 9 skyrius parašė J.Atkočiūnas, 10 skyrių ir III dalį-J.Nagevičius.
  Vadovėlis skirtas studijuojantiems statybos inžinerijos programas bakalaurams, magistrantams, doktorantams. Knyga bus naudinga mokslo darbuotojams ir projektuotojams.

 
A.H.Marcinkevičius.Design for Quality.Study guide.Vilnius: Technika, 2009.208 p. Kaina 18,56 Lt
  This study guide is for Master studies of design for quality. The book is intended for Mechanical faculty studies, for this reason the quality analyzed in the book is the one which can be evaluated by some measurable data and can be measured by some technical means. A large part of the book is meant for the organization of quality achievement, quality management and planning in an enterprise and quality standards prescribing activities for its seeking are examined, extracts of their explanations presented by organizations working in the area are got. The quality analysis is not intended for some concrete sphere of activities, but common theoretical methods of quality control are described, mechanics problems in a number of cases are highlighted. Quality costs and their reduction means are described. Influence of engineering skills on a successful solution of quality problems is shown.
  Because many random factors influence on quality indices, methods of variables analysis are presented in the book. Analysis is grounded on mathematical problem solution, so mathematical equations describing discrete and continuous distributions of variables and methods of their solution, examples of tasks solved by the use of these equations are presented. Examples of the use of computer calculations and computer programmes for mathematical tasks solution and graphical illustration of results are proposed.
  Though many task examples in the textbook are intended for the solution of mechanics problems, but the quality management standards and mathematical apparatus are universal, so the book can be used by other students engaged in the solution of quality achieving problems. The book can be used not only by students, studying for the Master’s degree, but also by other students.

 
J.Atkočiūnas, A.E.Čižas. Netamprių konstrukcijų mechanika.Vadovėlis.Vilnius:Technika, 2009. 268 p.: 127 iliustr. Kaina 27,21 Lt
  Vadovėlyje išsamiai nagrinėjamos pagrindinės plastiškumo teorijos, netamprių diskretinių konstrukcijų (strypinių, plokščių) lygtys ir priklausomybės. Reikšmingas dėmesys skiriamas idealiam plastiškumui, sustiprėjimui, konstrukcijų prisitaikomumui. Vadovėlyje trys dalys: deformuojamo kūno mechanikos pagrindinės lygtys ir matematiniai modeliai, netamprių strypinių konstrukcijų skaičiavimas, tampriosios-plastinės plokštės. Pateikiamos netiesinio matematinio programavimo teorijos žinios, matematinė ir mechaninė nagrinėjamų uždavinių sąsajos. Dėstoma medžiaga gausiai iliustruojama uždavinių sprendimo pavyzdžiais. Sudarytas rekomenduojamos literatūros sąrašas.
  Vadovėlis skirtas studijuojantiems statybos inžinerijos programas magistrantams, doktorantams. Knyga bus naudinga ir kitiems studentams, mokslo darbuotojams ir projektuotojams, besigilinantiems į netampraus deformavimosi klausimus.

 
R.Kutas, J.Mamčenko.Verslo uždavinių sprendimas skaičiuoklėmis. 1 dalis.Mokomoji knyga.Vilnius: Technika, 2009. 92 p. Kaina 10,04 Lt
  Technologijos mokslų srities, informatikos inžinerijos (07T) mokslo krypties leidinys skirtas vadybinio profilio studentams, studijuojantiems modulius Informacinės technologijos (FMISB01716) ir Informacija ir komunikacija (FMISB02712). Knyga padės studentams geriau suvokti skaičiuoklių technologiją, išmokti jas taikyti verslo duomenims kaupti, apdoroti ir analizuoti. Šia mokomąja knyga rekomenduojame naudotis visų studijų formų studentams kaip parankine metodine priemone, atliekant modulyje numatytus savarankiškus darbus, ruošiantis kontroliniams atsiskaitymams. Ypač ji pravers neakivaizdinių studijų studentams, turintiems gerokai mažesnį auditorinių valandų skaičių, nes joje pateikti uždavinių sprendimo pavyzdžiai padės ne tik savarankiškai išmokti modulio praktinės dalies temas, bet ir atlikti namų darbus.

 
R.Žurauskienė, D.Nagrockienė, R.Mačiulaitis, A.Kičaitė, A.Červokienė, R.Žurauskas.Statybinės medžiagos.Laboratorinių darbų metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2009.168 p. Kaina 12,56 Lt
  Leidinyje aprašomos dažniausiai naudojamos statybinės medžiagos ir jų gaminiai, tyrimų, atliekamų su šiomis medžiagomis, metodikos ir rezultatų apskaičiavimo būdai. Aptariama laboratorinių darbų atlikimo eiga, aprašomi taikomi metodai ir naudojama aparatūra. Kiekvieno darbo pabaigoje pateikiami klausimų pavyzdžiai. Rengiant šią knygą laikytasi dabar Lietuvoje galiojančių standartų.
  Leidinys skirtas VGTU Statybos, Aplinkos inžinerijos, Architektūros fakultetų dieninio, neakivaizdinio bei vakarinio skyrių studentams, studijuojantiems statybinių medžiagų, architektūrinės medžiagotyros, statybinių medžiagų ir medžiagų mokslo disciplinas

 
V.Sūdžius, V.Plakys.Verslo vadybos studijų programos baigiamojo bakalauro darbo rengimas ir įforminimas.2-oji pataisyta laida.Vilnius: Technika, 2009.56 p. Kaina 6,93 Lt
  Mokomojoje knygoje pateikiama baigiamojo darbo pasirinkimo, jo rengimo, struktūros, rašymo metodikos reikalavimai. Aptariami literatūros šaltiniai, jos pateikimo, leidinių ir kitų šaltinių aprašo, baigiamojo darbo įforminimo, jo gynimo reikalai.
  Leidinys skirtas VGTU bakalauro studijų studentams.

 
D.Poviliauskas.Integrinių grandynų projektavimas.Laboratorinių darbų užduotys ir metodikos nurodymai.Vilnius: Technika, 2009. 96 p. Kaina 12,01 Lt
  Leidinyje pateikta žinių apie dvipolių ir vienpolių integrinių grandynų modeliavimą ir topologijos projektavimą. Aprašyta naudojama programinė įranga. Laboratorinių darbų užduočių praktinis tikslas yra įtvirtinti per paskaitas įgytas integrinių grandynų komponenčių parametrų skaičiavimo, lustų topologijos projektavimo žinias ir išmokti naudotis programų paketais integriniams grandynams projektuoti.
  Leidinys skirtas elektronikos ir kompiuterių inžinerijos specialybės studentams, studijuojantiems integrinių grandynų lustų projektavimo disciplinas „Lustų projektavimas ir technologijos“ (modulis ELKIB05702) ir „Mikroschemų projektavimas“ (modulis ELKIB07706).

 
E.K.Zavadskas,A.Kaklauskas,N.Banaitienė. Pastato gyvavimo proceso daugiakriterinė analizė.Monografija.Vilnius:Technika, 2001. 380 p.Sena kaina: 9,59 Lt Nauja kaina: 2,40 Lt
  Knyga skirta mokslininkams, inžinieriams, doktorantams bei magistrantams, kurie domisi pastato gyvavimo proceso problemomis ir jų sprendimo būdais,daugiakriterinės analizės metodų teorija ir praktika, sprendimų paramos sistemų statyboje naudojimo galimybėmis.

 
R.Sakalauskas.Statybininko prisiminimai.Vilnius: Technika, 2003. 584 p. Sena kaina: 17,35 Lt Nauja kaina: 6,00 Lt
  Romualdas Sakalauskas – inžinierius statybininkas, 38 metus dirbęs statybos organizacijose. Pradėjęs darbų vykdytojų kopė pareigybių laiptais iki statybos ministro, Statybos reikalų komiteto pirmininko. 12 metų dėstė statybos disciplinas VISI, vėliau VTU, VGTU studentams.
  „Statybininko prisiminimuose“ perteikti XX amžiaus antrosios pusės statybos pokyčiai Lietuvoje, kurių tiesioginiu dalyviu buvo autorius.
  Ilgą laiką buvęs statybos vadovu autorius bendravo ir dirbo su daugeliu žmonių, kuriuos šioje knygoje stengiasi prisiminti ir aprašyti. Šiais prisiminimais norima įamžinti didžiulį statybininkų, kūrusių dabartinę Lietuvą, darbą, siekta, kad Lietuvos kūrėjai ir puoselėtojai nebūtų užmiršti.

 
E.K.Zavadskas, A.V. Valiulis.A time of challenge and the University growth.Vilnius: Technika, 2002. 288p.Sena kaina: 17,61 Lt Nauja kaina: 2,40 Lt
  The material of this monography deals with development of Vilnius Gediminas Technical University in general and party with other Lithuanian higher education institutions, their study, research, international as well as internal development.The authors analyses the changes in the universities mission in developing society, the new tasks of the universities and higher education reforms overall, the efforts of the universities to maintain their essence and dynamism while the economical situation in the country is in transit state and very complicated.The material had the aim to present the Lithuanian higher engineering education worldwide, running reforms and the efforts of the universities to integrate themselves into European higher engineering education space.

 
A.Dambrauskas.Automatinių valdymo sistemų optimizavimas.Vadovėlis aukštųjų mokyklų elektrotechnikos specialybių studentams.Vilnius: Technika,2003. 304p.Sena kaina: 14,39 Lt Nauja kaina: 6,00 Lt
  Vadovėlyje nagrinėjami automatinių valdymo sistemų (AVS) optimizavimo uždavinių formulavimo ir sprendimo būdai, pateikti plačiai naudojami paieškinio optimizavimo ir eksperimentiniai matematinių modelių sudarymo metodai, išdėstyti optimalaus valdymo pagrindai.Sukurti originalūs simpleksinės paieškos, kvazioptimalių ir kintamos struktūros sistemų algoritminiai sintezės metodai, aptariami AVS optimizavimo ir projektavimo programinės įrangos klausimai.
  Leidinys skiriamas aukštųjų mokyklų elektrotechnikos specialybių studentams, studijuojantiems automatinių valdymo sistemų analizę, optimizavimą ir automatizuotą projektavimą.Jis gali būti naudingas magistrantams ir doktorantams.

 
P.Baltrėnas,D.Paliulis.Adsorbciniai oro valymo filtrai.Monografija.Vilnius: Technika, 2002. 219 p.Sena kaina: 12,71Lt Nauja kaina: 6,00 Lt
  Knygoje nagrinėjamos adsorbcinių oro valymo filtrų teorinės, techninės ir praktinio panaudojimo galimybės. Pateikti adsorbcinio oro valymo proceso teoriniai pagrindai, apžvelgiamos adsorbcinių filtrų konstrukcijos ir jų naudojimo sritys, be to, supažindinama su paplitusiais adsorbcinio oro valymo metodais ir adsorbentais. Išnagrinėti oro, užteršto sieros ir azoto oksidais bei ozonu, valymo būdai. Pateikti adsorbinių oro valymo įrenginių eksperimentinių ir teorinių tyrimų rezultatai. Sumodeliuotas greičio vektorių ir slėgio izolinijų pasiskirstymas oro valymo įrenginyje bei sieros ir azoto dioksidų adsorbcijos fronto plitimas adsorbento sluoksniuose. Pateikti duomenys apie autorių sukurtus adsorbcinius oro valymo įrenginius ir jų praktinį naudojimą.
  Monografijos naujumas – tai ceolitų, modifikuotų neorganinių medžiagų tirpalais, naudojimas užterštam orui valyti; ištirtas adsorbuoto sieros dioksido pasiskirstymas adsorbento sluoksniuose po tam tikro adsorbcijos laiko; adsorbcijos proceso matematinio-skaitinio modelio sudarymas. Knyga skirta mokslininkams ir gali būti pasitelkiama kaip mokslinių žinių šaltinis magistrantūros ir doktorantūros studijose. Ja galės naudotis aplinkos apsaugos srities inžinieriai ir gamybininkai.

 
M.Mariūnas, A.Šešok.Biotechninių ir medicinos sistemų diagnostika.Vadovėlis.Vilnius: Technika,2003. 222p.Sena kaina: 8,46 Lt Nauja kaina: 6,00 Lt
  Vadovėlis skirtas trims pagrindinėms problemoms nagrinėti:reabilitacijos ir medicinos technikos bei jų sistemų diagnostikai;medicinos diagnostikos metodų ypatumams; diagnostikos informacijos surinkimo,atpažinimo ir apdorojimo metodams.
  Leidinys bus naudingas inžinieriams, dirbantiems reabilitacinės, kompensacinės, medicinos technikos bei dirbtinių organų projektavimo, gamybos, eksploatavimo įmonėse, organizacijose, reabilitaciniuose bei medicinos centruose, ligoninėse ir biomechanikos, medicinos technikos specialybės pagrindinių specializuotų profesinių ir magistrantūros studijų studentams.

 
Boilers and boilers houses.Study guide.Katilai ir katilinės (anglų k.)Mokomoji knyga.Vilnius: Technika, 2002. 84p.Sena kaina: 5,22 Lt Nauja kaina: 3,60 Lt
  General information about the stcam generating and water heating boilers, boiler houses and their equipment is presented in this book.
  This book is predestinated for students of different specialities of technical universities.

 
L.Čiupaila.Taikomoji grafika statybos inžinerijoje.Kompiuterinė braižyba, geometrinio modeliavimo ir automatizuoto brėžinių valdymo pagrindai.Programinė įranga, teorija, praktinių darbų užduotys ir pavyzdžiai. Vilnius: Technika, 2002. 312p.:iliustr.Sena kaina:16,19 Lt Nauja kaina: 8,39 Lt
  Vadovėlis skirtas technikos specialybių statybinio profilio pagrindinių studijų studentams.Programinės įrangos TAIGRASI aprašymas, analizė bei fragmentų naudojimas naudingas kompiuterinės grafikos kurso klausytojams bei dirbantiems grafikos darbus.Programas bei naujausiają medžiagą visada galima parsisiųsdinti iš VGTU Inžinerinės grafikos katedros tinklapio www.vtu.lt/fakultetai/fmf/igk arba kreiptis į autorių lac@fm.vtu.lt.

 
Puslapis: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34